Dalarnas energi– och klimatseminarium

Del­tog idag i Länsstyrelsen Dalar­nas energi– och kli­mat­sem­i­nar­ium på Galaxen i Bor­länge. Temat var “miljö­driven utveck­ling på väg mot 2050″ och bland talarna märk­tes särskilt Anders Wijk­man (EU-parlamentariker, medlem i Romk­lubben, f.d. biträ­dande gen­er­alsekreter­are i FN etc.) som gav en läges­rap­port om global uppvärmn­ing och behovet av åtgärder. Han menade att det krävs en språngvis utveck­ling av både teknik och samhäll­s­planer­ing (ex.vis. trans­port­snålt samhälle) för att nå CO2-utsläppsnivåer som krävs för att begränsa uppvärmnin­gen till 2°C, en nivå som redan tycks ound­viklig. Klart tänkvärt.

En bra dag med flera bra talare. Hade många givande sam­tal med både gamla och nya bekanta. Var tyvärr tvun­gen att gå halvvägs in i det avs­lu­tande “pro­jek­t­sa­farit” för att för­bereda en kort pre­sen­ta­tion av teknikgrup­pens omvärld­s­analys inför högskolans strate­gidag i morgon.

 

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply