Framtidens fabrik ligger i ditt vardagsrum

20111219-011055.jpg

Exem­pel på pro­dukt tillverkad med 3D-skrivare: Bot­mo­bile Dune Buggy av “maker­bot” (CC BY 3.0). Klicka för att gå till pro­jek­t­sida på “Thingiverse”.

Ibland verkar det som om jak­ten på pro­duk­tivitet och konkur­ren­skraft bara leder utveck­lin­gen i en enda rik­t­ning: mot cen­tralis­er­ing. Det gäller både kon­sum­tion och pro­duk­tion. Tillverkn­ing av vardagspro­duk­ter fly­t­tas i allt högre grad till tillväxtlän­der där det finns gott om arbet­skraft och lön­erna är låga. Vi väl­jer ofta att göra våra inköp i stor­mark­nader, eller i allt högre grad, i “stor­mark­nader” på nätet.

Men framti­den kanske ser väldigt annor­lunda ut.

Mor­gonda­gens fab­rik lig­ger kanske inte i Kina, utan hemma i ditt vardagsrum.

Kanske har du i något sam­man­hang stött på en 3D-skrivare? Det är appa­rater som kan skapa en tred­i­men­sionell struk­tur från en dig­i­tal rit­ning genom att lägga på lager efter lager av något mate­r­ial så att den tred­i­men­sionella mod­ellen i datorn steg för steg byggs upp i form av ett fysiskt objekt.

Vad kan man göra med en 3D-skrivare? Bilden på lek­saks­bilen är ett exem­pel, bilden är länkad till bilens pro­jek­t­sida på “Thin­gi­verse” — följ länken och läs mer för att få en inblick i vad som finns och är möjligt redan nu.

3D-skrivare har blivit pop­ulära bland hob­by­de­sign­ers. Tänk dig att du sit­ter hemma vid datorn och ska­par en design i ett rit­pro­gram som till exem­pel Google Sketchup. Du trycker Ctrl-P för att skriva ut, men i stäl­let för att skriva ut på pap­per så väl­jer du 3D-printern, och inom några minuter har du en avbild av din design i form av ett konkret föremål. Tänk dig också att du enkelt kan dela med dig av dina rit­ningar till likasin­nade över nätet så att de också kan sitta hemma i sina hem och “skriva ut” din design.

Utveck­lin­gen av 3D-skrivare går fort. På MIT finns ett lab som kallas “Bits and atoms”, där forskare i allt högre grad tänker på dator­mod­ellen som ekvi­va­lent med det fysiska objek­tet. Vad bety­der det?

Jag mis­stänker att det i en inte allt för avlägsen framtid går att tillverka föremål gjorda av mer avancer­ade mate­r­ial direkt i 3D-skrivaren. Sin­trade met­al­lkom­po­nen­ter, ja. Men i för­längnin­gen var­för inte rent av föremål i trä, tillverkade av lager efter lager av cel­lu­lu­osa som byg­ger upp såväl mate­ri­alets inre struk­tur som föremålets yttre form.

Framti­dens motsvarighet till Google Sketchup kanske inte bara kan måla en 3D-form med en real­is­tisk tex­tur, utan fak­tiskt också fylla dess inre med en lika real­is­tisk tex­tur som motsvarar trä eller metall.

Möligheterna är svindlande.

Tänk dig exem­pelvis att du har bju­dit hem några vän­ner på mid­dag och vill duka lite extra fes­tligt. I stäl­let för att köpa nya tall­rikar och bestick i butiken så lad­dar du hem desig­nen från nätet och “skriver ut” servisen hemma i vardagsrum­met. Helt plöt­sligt har både tillverkn­ing, logis­tik och dis­tri­b­u­tion försvun­nit och ersatts med en direk­tlänk mel­lan for­m­gi­vare och konsument.

Det går redan nu att tillverka kom­plicer­ade for­mer på det här viset, men dagens 3D-teknologi är troli­gen bara en föran­ing om vad som vän­tar om ett par årtion­den. MIT:s Neil Ger­shen­feld extrapol­erar menar att dator­erna och dator­pro­gram­men är på väg att lämna den dig­i­tala världen och är på väg att ta plats i den fysiska världen. Dagens mest avancer­ade 3D-teknik befinner sig enligt Ger­shen­feld på en nivå motsvarande 1970-talets minida­torer. Om det stäm­mer så kom­mer tillverkn­ingsärlden radikalt förän­dras i en framtid som kanske är när­mare än vi tror.

Länkar:

Artik­lar om 3D-printing på Makezine: http://blog.makezine.com/archive/category/3d_printing/

MIT Fab Lab FAQ Bland annat länk till en intres­sant TED-presentation av Neil Ger­shen­feld från MIT.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply