Allt tyder på att e-cat:en inte fungerar

Ny tekniks artik­lar om Andrea Rossis energikatalysaor, eller “e-cat” som den kallas, som pub­licer­ades under våren verkade lovande. Det verkade som om Rossi, en ital­iensk uppfinnare, vid upprepade tillfällen kunde demon­str­era lyck­ade rep­lik­eringar där energikatalysatorn gener­erade mer energi än vad som tillfördes. Detta sades ske genom någon form av kall fusion eller någon annan form av lågenergi-nukleär reak­tion, LENR.

Rap­porterna från Rossis fab­rik i Bologna verkade inres­santa, och det sades att avgörande infor­ma­tion som skulle undan­röja alla tvivel om appa­ratens funk­tion skulle pre­sen­teras vid en demon­stra­tion i oktober.

Tyvärr har löftena inte infri­ats. I stäl­let har en lång rad tvek­samheter rörande Rossis egna demon­stra­tioner kun­nat påvisas. Dessu­tom, förut­satt att Rossis appa­rat fungerar så är hans ovilja att tillåta oberoende tester obe­griplig. Den logiska slut­sat­sen av den infor­ma­tion jag har tagit del av måste i stäl­let bli att energikatalysatorn inte fungerar.

Det är naturligtvis tråkigt efter­som en sådan appa­rat skulle vara pre­cis vad världen behöver. Nu får vi i stäl­let fort­sätta att jobba med energi­ef­fek­tivis­er­ing kom­bin­erat med alter­na­tiva energikäl­lor som sol, vind och vatten.

Rossi har satt sökarljuset på kall fusion igen — området har varit min­erad mark sedan 1990-talets bör­jan — och det verkar finnas ett litet men ändå aktivt och ser­iöst forskarsam­fund som ägnar sig åt LENR i dess olika for­mer. Frå­gan är vilket hopp man skall sätta till att någon fungerande teknologi kom­mer fram. Risken är dessu­tom stor att Rossis verk­samhet resul­terar i ett nytt bak­slag efter hand som det står klart att något inte står rätt till.

Som sagt, min slut­sats nu är att energikatalysatorn inte fungerar. Jag skulle önska att jag istäl­let kunde säga tvär­tom, och skulle det mot för­modan visa sig att den fakiskt gör det så ska jag med glädje skriva att jag hade fel. Men som sagt, i dagsläget kan det bara bli en slut­sats: energikatalysatorn fungerar inte.

Vidare läs­ning:

New Energy Times 37: http://newenergytimes.com/v2/news/2011/37/NET370.shtml

The physics of why the e-cat’s cold fusion claims col­lapse”: http://scienceblogs.com/startswithabang/2011/12/the_nuclear_physics_of_why_we.php

Diskus­sions­fo­rum på energikatalysatorn.se: http://www.energikatalysatorn.se/forum/viewforum.php?f=2

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply